תקנון הגרלת פייסבוק ולנטיינס דיי 2017

תקנון הענקת זר טוליפים צבעוני במתנה – פרחים תמר

כללי:

פרחים תמר, מכריזים על פעילות נושאת הפרסים שתתקיים על גבי עמוד הפייסבוק

ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את  פרחים תמר מכל טענה, דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות, לפרסים וכל הקשור בפעילות . במקרה של ספק לגבי מהות הפעילות ואי – תאמה בין מה שיפורסם בדף הפייסבוק עצמו לתקנון – יגבר הפרסום בדף הפייסבוק.

המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

כללי הפעילות:

 1. הפעילות פתוחה לכל החברים הרשומים בדף הפייסבוק ואשר תייגו את בחירתם בתגובות הפוסט.
 2. הפעילות תחל בתאריך ה 10/02/17 ותסתיים בתאריך 14/02/17
 3. במסגרת הפעילות יפרסמו הגולשים את בחירתם בתגובות הפוסט.
 4. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה הינה באחריות המשתתף, כולל פרסום הפוסט לדף הפעילות, עידוד חבריו להצביע עבורו וכדומה.
 5. כל משתתף יכול לתייג אדם אחד בלבד במהלך כל ימי הפעילות.
 6. בסיום הפעילות יבחר זוכה אחד\ת בלבד. שם בעל התוכן יפורסם בעמוד הפעילות שבדף הפייסבוק באותו היום ויקבל הודעה.
 7. ההכרזה על הזוכים היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.
 8. פרחים תמר רשאית בכל שלב לשנות את משך הפעילות, תנאי הפעילות, ואת פרטי התקנון.
 9. הפרס: כפי שמפורסם בעמוד הפייסבוק, הפרס אינו ניתן להחלפה על ידי הזוכה בפרס אחר או במוצר אחר או בשווי כספי. עם זאת, פרחים תמר רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. פרחים תמר רשאית להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מרשה ומבלי שיופנו כלפיה טענות בשל כך.
 11. שם מלא של הזוכים יוכרזו בעמוד הפייסבוק וגם תשלח הודעה אישית לזוכים.

זכייה:

 1. לזוכה תימסר הודעה דרך עמוד הפייסבוק של פרחים תמר.
 2. לזוכה תישלח הודעה.
 3. הזוכה יקבל את הפרס בהצגת תעודת זהות או בהזדהות עפ”י הראוי לפרחים תמר.
 4. על הזוכה לממש את זכייתו עד יום רביעי ה 15/2/17. לא ניתן יהיה לממש זכייה לאחר המועד הנקבע.
 5. ניתן לממש את הפרס בדרכים הבאות:
  1. איסוף עצמי מהחנות בכתובת רוטשילד 64 פינת התקוה 1 ראשל”צ
  2. משלוח ללא עלות בראשון לציון בלבד
  3. משלוח לערים אחרות בתוספת עלות המשלוח (ניתן לשלוח לערים – רחובות, נס ציונה, באר יעקב, חולון, בת ים, תל אביב).
  4. משלוח לערים שלא מצוינות בתקנון יתואם ע”י הזוכה מול פרחים תמר, ותהיה לפרחים תמר הזכות להחליט האם ניתן לבצע את המשלוח ובאיזה מועד.

תנאים נוספים:

 1. המשתתפים בפעילות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ואו מטעמם, כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כלפי פרחים תמר, מנהלי, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר בכל הקשור והמתייחס לפעילות ואו בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה. המשתתפים מצהירים בזאת , כי התחייבותם זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
 2. פרחים תמר אינה אחראית לכל שימוש שיעשה מי מהגולשים בעמוד הפייסבוק או בכלל, במידע אשר הועלה לעמוד הפייסבוק במסגרת הפעילות.
 3. פרחים תמר, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמי שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.
 4. פרחים תמר רשאית להפסקת בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או כל חלק ממנה, ואו לשנות את תנאיה בהודעה אשר תתפרסם בדף הפייסבוק. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
 5. פרחים תמר רשאית שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בפעילות תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכר אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של פרחים תמר.
 6. למען הסר ספק, יובהר כי הפעילות נערכת לצורכי משחק גרידא, ולא תיחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל”ז – 1977, היות שהזכייה בפעילות אינה תלויה בגורל או במזל.